Privacyverklaring

West en confetti is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeer ik in dit document over welke persoonsgegevens door West en confetti worden verzameld en waarom.

West en confetti
west.en.confetti@gmail.com
www.westenconfetti.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk en waarom:

West en confetti verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mail adres
- Overige persoonsgegevens die je aan mij verstrekt. Bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek.

Ik verwerk je persoonsgegevens met het volgende doel:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
- Verzenden van onze nieuwsbrief of om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
- Om goederen en diensten bij je te kunnen afleveren
- West en confetti verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor belastingaangifte.
Delen van persoonsgegevens met derden
West en confetti verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die de site gebruikt:

West en confetti gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming:

West en confetti neemt over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik je persoonsgegevens bewaar:

West en confetti bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia , 7 jaar, om te voldoen aan verplichtingen belastingdienst.
Adresgegevens ,7 jaar, om te voldoen aan verplichtingen belastingdienst.
Email-adres, 1 jaar, voor correspondentie.
Email-adres voor nieuwsbrief tot wederopzegging van de dienst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
De website en/of diensten van West en confetti hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij via west.en.confetti@gmail.com dan wordt deze informatie door mij verwijderd.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
West en confetti neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via west.en.confetti@gmail.com dan verwijder ik deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door West en confetti en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar west.en.confetti@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. West en confetti wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/ contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

terug